Verden i dag: Grenseløs?

Globaliseringskonferansen 2016 finner sted fra 27. - 30. oktober i Folkets hus, Kulturhuset, Eldorado kino og en 700 kvm. konferanselavvu på Youngstorget

Tittelen for årets konferanse er Grenseløs.

Konferansens program fokuserer opp tre hovedtema som alle er sterkt relatert til grenser, eller fraværet av disse: Økonomi, konflikt og miljø

I løpet av fire dager og over 70 arrangementer skal rollen grenser spiller i verden utforskes, diskuteres og utvikles. Grenser brytes stadig ned, mens andre bygges opp.

Se programmet her!

Verden er preget av grenser: Naturen har sine grenser i form av hav, skoger og fjell. Mennesker har laget andre grenser: Noen fysiske, noen territorielle og andre mentale. For mange mennesker utgjør disse grensene forskjellen mellom liv og død, sult og rikdom, frihet og fangenskap.


Landegrenser så vel som fysiske barrierer utgjør forskjellen mellom liv og død, sult og rikdom, frihet og undertrykkelse for svært mange mennesker. Vi ser også hvordan mennesker som utfordrer eksisterende grenser ofte blir forfulgt eller straffet. Gjennom historien har mennesker alltid beveget på seg, noen beveger seg av fri vilje, noen for å bedre sin og familiens fremtid, og andre under tvang. Krig, fattigdom, klimaendringer er noen forklaringer på større bevegelser av mennesker den siste tiden.

Tittelen Grenseløs bringer fram dagsaktuelle problemstillinger som i liten grad kommer fram i den norske offentligheten. Vi opplever nå en historisk økning i migrasjon og antall flyktninger på grunn av krig, konflikt og klimaendringer. Samtidig vokser grensene mellom det globale Nord og Sør. I lys av dette ønsker vi å løfte kunnskapen og debatten om grenser, for mennesker, for rettigheter, for miljøproblemer og for internasjonal handel, med utgangspunkt i prinsipper om demokrati, fordeling og utvikling.

Konflikt

Verden er preget av store konflikter, om grenser, over grenser. Vi ser at spenningsnivået mellom Russland og Vesten øker, menneskerettighetsaktivister blir forfulgt verden over, Israel-Palestina-konflikten vedvarer, Syria-krigen like så og Europa har opplevd en rekke ekstremistiske angrep på sivile.

2015 og 2016 har vært preget av store flyktningestrømmer til Norge og Europa. En stor andel av disse flykter nettopp fra krig, konflikt og ekstremisme.

Hvordan tar Norge og Europa i mot flyktninger? Har vi gode nok internasjonale regler og

sanksjoner hvis mottakslandene ikke følger reglene? Kan krig, konflikt og ekstremisme skyldes andre ting en ressurser og religion?

Økonomi

Verdensøkonomien blir stadig mer grenseløs. Kapital flytter seg friere over grenser enn mennesker, og mye av det havner i skatteparadiser. Det globale Nord ønsker fri flyt av mennesker når det tjener våre formål, som arbeidskraft til “upopulære” arbeidsplasser. Samtidig ønsker en ikke at flyktninger skal kunne bevege seg fritt, uavhengig hvor universelle våre rettigheter er, og hvilken situasjon flyktningene kommer fra. Mange flykter fra elendige økonomiske forhold.

Vi ser også hvordan grenser og mobilitet kan stå i konflikt med hverandre, for eksempel hvordan fri arbeidsinnvandring har utfordret grensene for vårt eget arbeidsliv og våre opparbeidede rettigheter.

Omfanget av arbeidslivskriminalitet som inkluderer sosial dumping og menneskehandel til

Norge øker. Det undergraver det seriøse arbeidslivet, norske arbeidslivsregler, partsforholdet og fagforeningene. På Globaliseringskonferansen vil vi diskutere hvordan grenser bidrar til økte forskjeller og ulikhet i verden. Ideologien som driver den internasjonale økonomien er basert på minst mulig reguleringer, handelen skal være “grenseløs”. De nye handelsavtalene går enda lenger og legger ytterlige begrensninger og føringer for nasjonale myndigheter. Hvor går grensene mellom en fungerende internasjonal økonomi og en stats interesse i å regulere og kontrollere? Hva koster skatteparadisene og skatteflukten oss?

Miljø

Mange av klima- og miljøproblemer vi ser i verden i dag er grenseløse. Utslipp av klimagasser påvirker hele kloden, uavhengig av hvor utslippet skjer. Forurensning av havet sprer seg til alle verdenshjørner, uten at syndebukkene spores opp. For å løse problemene kreves det internasjonale løsninger. 

Klimakrisen har allerede fått katastrofale følger som har forverret folks levekår og mange samfunns evne til å ivareta egen befolkning. På den ene siden ser vi dette ved at klimakrisen påvirker avlinger og inntektsgrunnlag for både enkeltmennesker og nasjoner. Samtidig risikerer man at klimatiltak i de landene som er hardest rammet binder opp så mye av en nasjons ressurser at det ikke blir mulig å prioritere ressurser til å bekjempe fattigdom. Dette har gjort klima og miljø til den største årsaken til flukt og migrasjon, og en viktig faktor ved utbruddet av konflikter. På Globaliseringskonferansen blir Norges rolle i dette et viktig tema, samt bærekraftige løsninger på utviklingsproblemer, og hvorvidt grenseløs økonomisk vekst er nødvendig.


En annen verden er mulig

Det er en helt reell fare for at det kan gå med Norge som det har gått med andre land i Europa, om ikke nå, så kanskje i framtida. Vi som ønsker en framtid der vi har velferd, trygghet og frihet, må begynne å diskutere og jobbe for det allerede i dag.

Organisasjonene bak Norges Sosiale Forum jobber for en bedre verden, en verden basert på demokrati, fellesskap, likestilling, fred og rettferdighet. Organisasjonene jobber på felt som bringer oss litt nærmere denne verdenen: Fredsarbeid. Miljø. Klima. Solidaritet. Arbeiderrettigheter. Utviklingsarbeid. Det finnes ulike løsninger på utfordingene vi står overfor, felles for de fleste av dem er at de er fellesskapsløsninger som legger til rette for individets frihet, og samtidig ivaretar mangfoldet innen kultur, politikk og natur.

Kampen mot urettferdighet, undertrykkelse, og frihandel, for en velferdsstat, arbeidsrettigheter, kvinnekamp og miljøkamp handler om vår frihet. Den gir oss nødvendigvis ikke mer valgfrihet i butikken for de som har full lommebok, men mer valgfrihet til å velge hvordan vi kan leve livene våre. På Norges største politiske verksted møtes ulike miljøer og engasjerte mennesker for å skape allianser for framtidas krav til fellesskapsløsninger som skal sikre liv frie for vold, diskriminering og fattigdom, i Norge, Europa og verden.

Sammen definerer vi hva vi kan gjøre for å sikre frihet for alle.


Se hele programmet her!

Meld deg på her: