Grunndokumenter

Under finner du grunndokumentene til Norges Sosiale Forum: vedtekter og politisk plattform. 

Politisk plattform for Norges Sosiale Forum

Sist oppdatert på årsmøtet den 28.02.2017.

Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i dag. Vi er den norske avleggeren av World Social Forum. Norges Sosiale Forums mål er å være en brobygger mellom fagforeninger, folkelige bevegelser, solidaritets- og miljøorganisasjoner og andre organisasjoner som slutter seg til plattformens innhold.

Målet vårt er et mer demokratisk samfunn på alle nivåer. Vi kjemper for et samfunn der hensynet til mennesker og miljø ligger til grunn for utviklingen, der det ikke finnes undertrykking og der menneskerettighetene gjelder for alle. Mangfold innen samfunnsliv, kultur, politikk, media og natur er et grunnleggende prinsipp.

Verden har ressurser og kunnskap nok til at alle kan leve gode og menneskeverdige liv. Likevel sulter en stor andel av verdens befolkning. Samtidig blir en liten overklasse raskt mye rikere, og makten konsentreres på stadig færre selskaper og personer. På grunn av særlig storselskapenes og de rike landenes rovdrift på og overforbruk av naturressurser, ødelegges miljøet - og livsgrunnlaget for framtidige generasjoner forsvinner. Bruken av ikke fornybare ressurser må legges på et nivå som ikke er høyere enn at alle mennesker på jorda kan ha lik levestandard uten at livsgrunnlaget ødelegges for framtidige generasjoner.

Ikke alt bør være varer på et marked. Norges Sosiale Forum retter seg mot markedsliberalismen og den konsentrasjonen av makt og ressurser som i dag dominerer verden. Derfor vil vi redusere innflytelsen til stormaktene og de store flernasjonale selskapene. Vi bruker mottoet "Vår verden er ikke til salgs", og går derfor mot alle forsøk på å utvide markedets makt gjennom internasjonale organisasjoner og avtaler. Norges Sosiale Forum går imot den omfattende privatiseringen av grunnleggende offentlige tjenester som helse, undervisning, vann- og energiforsyning, som foregår over store deler av verden.

Norges Sosiale Forum står for internasjonal solidaritet og støtter nasjoner og folk som slåss mot okkupasjon og nasjonal undertrykkelse. Vi arbeider for menneskerettigheter, praktisering av reelt demokrati, fredelige, solidariske og likeverdige forbindelser mellom stater - og mellom alle mennesker og folk. Vi jobber for en likestilt verden, uten trange kjønnsroller, seksualisert vold og kvinneundertrykking. Vi kjemper mot både økonomiske og kulturelle kjønnsforskjeller, og arbeider for en verden der alle har like muligheter til å leve gode liv.

Norges Sosiale Forum er del av en internasjonal bevegelse som arbeider for å bygge ned motsetninger og grenser mellom mennesker og folkegrupper. Vi ønsker å globalisere velferd, sosiale og menneskelige rettigheter. Dagens internasjonale utvikling, som foregår på premissene til finanskapitalen og de multinasjonale selskapene, vil vi bekjempe.

Verden er full av strukturell og direkte vold - ikke minst i statlig regi. Norges Sosiale Forum vil med fredelige midler arbeide imot maktovergrep, undertrykking og utbytting. Vi aksepterer ikke noen former for vold og skadeverk i vår kamp for en annen og mer rettferdig verden.

Norges Sosiale Forum slutter seg til World Social Forum Charter of Principles (av 10. juni 2001).

En annen verden er mulig.


Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. september 2003, revidert på årsmøtet 13. januar 2005, 24. januar 2006, 26. januar 2012, 27. februar 2013, 20. januar 2014, 23. februar 2015, 3. februar 2016 og 28. februar 2017

§ 1. Navn

Nettverkets navn er Norges Sosiale Forum, og forkortes NSF. Nettverkets navn på engelsk er Norwegian Social Forum.

§ 2. Formål

Norges Sosiale Forum skal være et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. Nettverket skal:

 • gjennomføre globaliseringskonferanser,
 • være det norske kontaktpunktet for Verdens Sosiale Forum (VSF), samt andre nasjonale, regionale og tematiske sosiale forum tilknyttet VSF,
 • kunne ta andre initiativer i tråd med organisasjonens plattform.

§ 3. Medlemskap

Alle organisasjoner og organisasjonsnettverk som godkjenner NSFs plattform kan være medlem. Medlemskap oppnås etter styrets godkjenning.

Organisasjoner som av ulike årsaker ikke ønsker fult medlemskap i NSF kan med styrets godkjenning få innvilget observatørstatus i NSF. Organisasjoner med observatørstatus vil ha møterett på årsmøte og konferanseforum på lik linje med fullverdige medlemmer, men vil ikke ha stemmerett. Observatørmedlemmer vil motta samme informasjon som øvrige medlemmer mellom årsmøtene, men vil ikke profileres utad på lik linje med de øvrige medlemmene.

Etter at styret har behandlet en søknad om medlemskap kan førstkommende årsmøte overprøve vedtaket med alminnelig flertall.

De enkelte organisasjonene og organisasjonsnettverkene som er medlem kan ikke gjøres ansvarlig for Norges Sosiale Forums økonomiske drift og forpliktelser.

§ 4. Hovedkontor

Hovedkontor for Norges Sosiale Forum ligger i Oslo.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet må avholdes én gang i året, senest ved utgangen av februar. Det holdes årsmøter som innkalles med minst én måneds varsel. Sakspapirer skal sendes ut senest 14 dager før møtet. Endringsforslag til plattform og vedtekter må leveres til styret innen 21 dager før årsmøtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtekter som fattes med to tredels absolutt flertall. Alle medlemsorganisasjoner har møterett med inntil tre representanter. Bare én av representantene har stemmerett. Dersom en organisasjon melder inn flere organisasjonsledd, vil kun den sentrale organisasjon, eller det organisasjonsledd som organisasjonen enes om, ha stemmerett på årsmøtet. Organisasjoner som ikke er medlem av NSF kan gis observatørstatus av styret i forkant av årsmøtet. Styret eller en femtedel av medlemsorganisasjonene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Innstillingen fra valgkomiteen skal sendes medlemsorganisasjonene minst 14 dager før årsmøtet.

Ordinært årsmøte behandler følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteledelse (ordstyrer, referenter, to (2) protokollunderskrivere og tellekorps)
 • Godkjenne regnskap og revisjonsrapport
 • Godkjenne årsrapport
 • Vedta plattform
 • Behandle endringsforslag til plattform og vedtekter
 • Vedta retningsgivende budsjett
 • Fastsette tidspunkt for neste Globaliseringskonferanse
 • Valg av styreleder, styre, og revisor

§ 6. Konferanseforum

Konferanseforum er et rådgivende organ mellom årsmøtene, bestående av medlemsorganisasjonene og andre relevante organisasjoner. Stemmerett ved avstemning på konferanseforum følger samme regler som på årsmøtet (§5). Styret kaller inn til konferanseforum ved behov. Innkalling må sendes ut senest 14 dager før og sakspapirer skal sendes ut senest syv (7) dager før konferanseforumet.

§ 7. Styret

Styret er NSFs høyeste organ mellom årsmøtene og skal lede arbeidet i NSF i henhold til årsmøtevedtak. Styret er et arbeidende organ, som består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og internasjonalt ansvarlig, samt 5 til 11 andre styremedlemmer. Styret er vedtaksdyktige når minimum halvparten av styrets medlemmer er til stede, rundet ned. Innkallingen skal sendes ut minst syv (7) dager før og dagsorden skal sendes ut minst tre (3) dager i forkant av styremøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen, halvparten i år med partall og halvparten i år med oddetall. Dersom det velges et antall styremedlemmer som er oddetall, avgjør årsmøtet om det vil velge ett styremedlem mer eller ett mindre enn det som utgjør halvparten av styret. Arbeidsutvalget skal bestå av minst styreleder, nestleder og økonomiansvarlig. Medlemmer ut over dette bestemmes av styret. Styret delegerer oppgaver og myndighet til arbeidsutvalget gjennom styreinstruksen. Styret kan sette ned arbeidsgrupper og delegere oppgaver til enkeltpersoner, arbeidsgrupper og medlemsorganisasjoner.

Styrets oppgaver:

 • Ansvar for gjennomføring av årsmøtevedtatte planer
 • Ansettelser
 • Kontakt med øvrige sosiale fora
 • Ansvar for at medlemsorganisasjonene inviteres til å gi innspill til globaliseringskonferansers innhold og retning gjennom fellesmøter.
 • Ansvar for økonomistyring
 • Forberede årsmøte i henhold til § 5
 • Innstille på ny valgkomité til konferanseforum.

§ 8. Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer og bør representere bredden blant NSFs medlemsorganisasjoner. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å få en jevn kjønnsfordeling i styret. De skal være i dialog med NSFs medlemsorganisasjoner gjennom prosessen, der organisasjonene oppfordres til å stille kandidater til NSFs styre og valgkomité. Valgkomiteen skal innstille på styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og minst fem (5) styremedlemmer. Komiteen kan innstille på internasjonalt ansvarlig og ungdomsansvarlig blant de øvrige styremedlemmene dersom den finner det hensiktsmessig.

Valgkomiteen velges på konferanseforum senest fire (4) måneder før årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 9. Avstemningsregler

Vedtak på Årsmøtet, med unntak av § 10, § 11, og § 12 fattes med alminnelig flertall – over 50 prosent av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal styrelederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke styrelederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Skriftlig avstemning holdes dersom en av de stemmeberettigede krever det. Ved valg til tillitsverv avgjøres valget etter to gangers stemmelikhet ved loddtrekning.

Ved vedtak i konferanseforum, styre og arbeidsutvalget har styrelederen dobbelstemme etter to gangers stemmelikhet.

§ 10. Oppheving av medlemskap

Årsmøtet kan med tre fjerdedels absolutt flertall oppheve organisasjoners medlemskap i NSF etter innstilling fra Styret.

§ 11. Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres med to tredels absolutt flertall på lovlig innkalt årsmøte. Vedtektsendringer gjelder fra det gjeldende årsmøtet heves.

§ 12. Oppløsning

Ved oppløsning av NSF skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med NSFs plattform. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas med to tredels absolutt flertall av to påfølgende årsmøter med minst tre måneders mellomrom.