Scroll Top

NORGES SOSIALE FORUM

OM OSS

NORGES SOSIALE FORUM

OM OSS

Norges Sosiale Forum (NSF) er en del av en mangslungen, global bevegelse som kjemper for en mer rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag.

NSF er det norske kontaktpunktet til World Social Forum, og vi knytter oss til deres charter. Sosiale Forumer er organisert på forskjellige måter rundt i verden. Norges Sosiale Forum er organisert med et årsmøte hvor våre omlag 70 medlemsorganisasjoner har stemmerett.

Årsmøtet velger et styre på 15 personer som har ansvaret for driften av nettverket, og ikke minst gjennomføringen av Globaliseringskonferansen. Vi har også jevnlig samarbeid med andre sosiale forum som Iraks Sosiale Forum, Finlands Sosiale Forum og Nepals Sosiale Forum.

Andre steder kalles de store arrangementene også for sosiale forum, men i Norge oppsto Globaliseringskonferansen før sosiale forum-bevegelsen. Den var et godt etablert navn da vi sluttet oss til World Social Forum, og dannet Norges Sosiale Forum som i dag er nettverket som arrangerer Globaliseringskonferansen. Derfor har vi også beholdt begge navnene.

I partallsår arrangerer NSF Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen er et møtested for alle samfunnsengasjerte mennesker som vil forstå og forandre verden. Vi er et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt.

På konferansen holdes over 60 foredrag, verksteder, debatter, strategimøter med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som konserter, utstillinger, kulturbarnehage, film og bokbad.
Bak konferansen står våre 70 medlemsorganisasjoner, sammen med en lang rekke andre arrangører.

Globaliseringskonferansen organiseres på en grunnleggende grasrotbasert måte, og programmet er ikke sentralt planlagt eller kuratert. Programmet har over 60 ulike arrangører. Den arrangeres nesten utelukkende basert på frivillighet, foruten et lite sekretariat. Det frivillige styret er ansvarlige for koordineringen av programmet samt innholdet i plenumsmøtene og kulturprogrammet.

NSF og Globaliseringskonferansens tidlige historie – 2017

En annen verden er mulig! – det er slagordet til Verdens sosiale forum som første gang samlet aktivister fra hele verden til et møte i Porto Alegre i Brasil i begynnelsen av 2001. Det var de sosiale bevegelsenes svar på World Economic Forum, der makteliten hvert år møttes i Davos. På forumet i Brasil var vi sju norske deltakere.  Senere på høsten samme år samlet vi oss på et hotell og ble enige om at vi skulle lage et liknende arrangement hvert år i Norge.

MAI-nettverket
Røttene til Norges sosiale forum og Globaliseringskonferansen strekker seg lenger tilbake. I 1997 ble det kjent at de rike landene, medlemmene i OECD, drev hemmelige forhandlinger om en multilateral investeringsavtale – Multilateral Agreement on Investments – MAI.  Norge deltok i disse forhandlingene, og en håndfull personer fra ulike organisasjoner tok et initiativ for å danne et norsk nettverk mot MAI-avtalen. Over 40 landsomfattende organisasjoner ble med i MAI-nettverket; fagforeninger, bondeorganisasjoner, solidaritets- og miljøorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner og nettverk. Motstanden mot at markedsmakta skulle råde og at storselskapene skulle få enda mer makt, var sterk over hele verden. En kombinasjon av den sterke protestbevegelsen mot avtalen som vokste fram i mange land, og at noen land, bl.a. Frankrike, fikk “kalde føtter”, førte til at forhandlingene om MAI-avtalen brøyt sammen.

Nettverk mot markedsmakt – for demokratisk styring
Hva skulle vi gjøre med MAI-nettverket da kampen var vunnet?  Storkapitalen var på offensiven på mange områder, så nettverket ble omdannet til Nettverk mot markedsmakt – for demokratisk styring i 1998. Det var dette nettverket som i år 2000 tok initiativet til en konferanse i Oslo. Konferansens tema var Verdens handelsorganisasjon (WTO), markedsliberalisme og alternativer til “de sterkestes rett”.  Flere kjente internasjonale skikkelser i kampen mot storselskapenes globalisering var blant innlederne på den to og en halv dag lange konferansen; Martin Kohr, Susan George, Mike Waghorne, Yash Tandon og Alice Raymundo, Via Campesina.  Med omtrent 800 personer på konferansen ble den en stor suksess.

Samarbeidsutvalget “En annen verden er mulig”
Inspirert av det første kjempevellykkede World Social Forum ble Samarbeidsutvalget “En annen verden er mulig” dannet i 2001. Under forberedelsene til Globaliseringskonferansen i 2001 arrangerte Samarbeidsutvalget møter – Konferanseforum –  for alle organisasjoner og aktivister som ønsker å delta i arbeidet.

Det var en god del diskusjoner om hva konferansen under mottoet “En annen verden er mulig” skulle hete.  Navnet Globaliserings-konferansen har flere kilder. Fra midt på 1990-tallet var det mye snakk og skriving om globalisering av næringslivet, handel, kultur mm. Vi som arbeidet med konferansen fra starten i 2000, ønsket diskusjoner rundt hva som ligger i “globalisering” – og ikke minst i ulike former for globalisering. Vi hentet også inspirasjon fra den internasjonale småbonde-bevegelsen La Via Campesina som lanserte slagordet Globalisér kampen – globalisér håpet!  som et svar på den formen for globalisering som ble drevet fram av storselskapenes profittmotiv. Globaliserings- konferansen 2001 ble en kjempesuksess. Omkring 1200 personer deltok på den tre dager lange konferansen som ble holdt i Folkets hus i Oslo under mottoet “En annen verden er mulig” – arrangert av samarbeidsutvalget.

Den norske avdelingen av World Social Forum og European Social Forum
Etter flere runder med drøftinger blant alle organisasjoner og personer som deltok aktivt i arbeidet med Globaliseringskonferansen, gikk et enstemmig møte i konferanseforumet i april 2002 inn for å tilslutte seg plattformen til World Social Forum og at samarbeidsutvalget «En annen verden er mulig» skulle være den norske avdelingen av World Social Forum og European Social Forum. Samtidig ble det også gitt ny tilslutning til organisasjonsformen i Norge, og det var brei enighet om forslaget til norsk plattform. Samarbeidsutvalget fattet vedtakene som stadfestet og formaliserte dette, på et møte i mai 2002.

Den andre supermakten – en viktig møteplass og et politisk verksted
Etter sammenbruddet av Sovjetunionen i 1990/91 var det bare én supermakt igjen – USA.  Men en ny “supermakt” grodde fram fra slutten av tiåret – den folkelige bevegelsen mot storselskapenes globalisering og mot krig. Den 15. februar 2003 var det demonstrasjoner over hele verden mot den planlagte invasjon av Irak fra USA og deres allierte.  Opp mot 30 millioner mennesker deltok i disse demonstrasjonene. I Oslo deltok 60 000!

To dager etter sto det en artikkel i New York Times som i ettertid er blitt et slags symbol på det som hadde vokst fram av folkelig engasjement mot storpolitikken til de mektigste.  I artikkelen sto det at de store anti-krigsdemonstrasjonene var en påminning om at det fortsatt er to supermakter – USA og den folkelige opinionen over hele verden.   Norges sosiale forum / Globaliseringskonferansen er ett av uttrykkene for og en del av denne breie opinionen for en annen og bedre verden.

De første årene ble Globaliseringskonferansen avholdt hvert år, og fra 2004 annet hvert år. De mange titalls seminarene, verkstedene og talene er viktige i den norske politiske virkeligheten. Konferansene er en møteplass for folk som slåss for en annen verden – en verden bygd på solidaritet, bærekraft og demokrati, og et sted der politiske tanker og ideer luftes, brytes og diskuteres.

En annen verden er mulig – og nødvendig!

Aksel Nærstad
Seniorrådgiver i Utviklingsfondet
En av initiativtakerne til Globaliseringskonferansen og koordinator for konferansen de første årene.

Senere tid
Siden dette har det vært avholdt Globaliseringskonferanser i 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016, med mellom 1000 og 2000 deltakere.  Konferansene har vært relativt like i formen, med omkring 60-70 «møter» (alle typer arrangementer), hvor brorparten er meldt inn og gjennomført av NSFs medlemsorganisasjoner.

Styret har hatt ansvar for åpning, avslutning og tematiske plenumsmøter, samt kultur, barne- og ungdomsprogram. Det har vært stort fokus på å tilrettelegge for ungdom med eget program og innlosjering på skole. De siste konferansene har vi sett at gjennomsnittsalderen har gått drastisk nedover, og i 2016 var flertallet av konferansens deltakere under 30.

Siden 2008 har det vært et økende fokus på å levere et godt kulturprogram som har omfattet musikk, visuell kunst og filmprogram. I 2016 hadde konferansen det mest omfattende kulturprogrammet i konferansens historie med konserter, performance, teater, film og kunstutstillinger. Folkets hus er fortsatt hovedbasen til konferansen, men vi har også med hell flyttet deler av programmet til steder rundt Youngstorget hvor folk flest ferdes mer i det daglige.

I 2016 fikk konferansen for første gang støtte over kommunebudsjettet til Oslo, og vi ble likestilt med Oslo Freedom Forum og Oslo Business for Peace Summit for å fremme Oslo som en internasjonal fredsby. Pengene ble blant annet brukt til å ha deler av programmet i telt på Youngstorget for å åpne det mer opp mot publikum som ikke kjenner til Globaliserings-konferansen fra tidligere.

I 2018 arrangerer Norges Sosiale Forum den 12. Globaliseringskonferansen i rekken. Det blir en konferanse med ny drakt, Kulturkirken Jakob, DOGA og Akerselva som nye, flotte rammer for konferansen, og med tydeligere politiske målsettinger enn tidligere. Vi gleder oss til vi alle kommer sammen 12. – 14. oktober for å lære om og av hverandre, og slik stå bedre rustet til å forstå og forandre verden!

Are Einari Björklund Skau
styreleder i Norges Sosiale Forum og leder for Globaliseringskonferansen fra 2016

Politisk plattform for Norges Sosiale Forum

Oppdatert på årsmøtet den 28.02.2017.

Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i dag. Vi er den norske avleggeren av World Social Forum. Norges Sosiale Forums mål er å være en brobygger mellom fagforeninger, folkelige bevegelser, solidaritets- og miljøorganisasjoner og andre organisasjoner som slutter seg til plattformens innhold.
Målet vårt er et mer demokratisk samfunn på alle nivåer.

Vi kjemper for et samfunn der hensynet til mennesker og miljø ligger til grunn for utviklingen, der det ikke finnes undertrykking og der menneskerettighetene gjelder for alle. Mangfold innen samfunnsliv, kultur, politikk, media og natur er et grunnleggende prinsipp.

Verden har ressurser og kunnskap nok til at alle kan leve gode og menneskeverdige liv. Likevel sulter en stor andel av verdens befolkning. Samtidig blir en liten overklasse raskt mye rikere, og makten konsentreres på stadig færre selskaper og personer. På grunn av særlig storselskapenes og de rike landenes rovdrift på og overforbruk av naturressurser, ødelegges miljøet – og livsgrunnlaget for framtidige generasjoner forsvinner. Bruken av ikke fornybare ressurser må legges på et nivå som ikke er høyere enn at alle mennesker på jorda kan ha lik levestandard uten at livsgrunnlaget ødelegges for framtidige generasjoner.

Ikke alt bør være varer på et marked. Norges Sosiale Forum retter seg mot markedsliberalismen og den konsentrasjonen av makt og ressurser som i dag dominerer verden. Derfor vil vi redusere innflytelsen til stormaktene og de store flernasjonale selskapene. Vi bruker mottoet “Vår verden er ikke til salgs”, og går derfor mot alle forsøk på å utvide markedets makt gjennom internasjonale organisasjoner og avtaler. Norges Sosiale Forum går imot den omfattende privatiseringen av grunnleggende offentlige tjenester som helse, undervisning, vann- og energiforsyning, som foregår over store deler av verden.

Norges Sosiale Forum står for internasjonal solidaritet og støtter nasjoner og folk som slåss mot okkupasjon og nasjonal undertrykkelse. Vi arbeider for menneskerettigheter, praktisering av reelt demokrati, fredelige, solidariske og likeverdige forbindelser mellom stater – og mellom alle mennesker og folk. Vi jobber for en likestilt verden, uten trange kjønnsroller, seksualisert vold og kvinneundertrykking. Vi kjemper mot både økonomiske og kulturelle kjønnsforskjeller, og arbeider for en verden der alle har like muligheter til å leve gode liv.

Norges Sosiale Forum er del av en internasjonal bevegelse som arbeider for å bygge ned motsetninger og grenser mellom mennesker og folkegrupper. Vi ønsker å globalisere velferd, sosiale og menneskelige rettigheter. Dagens internasjonale utvikling, som foregår på premissene til finanskapitalen og de multinasjonale selskapene, vil vi bekjempe.

Verden er full av strukturell og direkte vold – ikke minst i statlig regi. Norges Sosiale Forum vil med fredelige midler arbeide imot maktovergrep, undertrykking og utbytting. Vi aksepterer ikke noen former for vold og skadeverk i vår kamp for en annen og mer rettferdig verden.

Norges Sosiale Forum slutter seg til World Social Forum Charter of Principles av 10. juni 2001.

En annen verden er mulig.

Vedtekter for Norges Sosiale Forum

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. september 2003, revidert på årsmøtet 13. januar 2005, 24. januar 2006, 26. januar 2012, 27. februar 2013, 20. januar 2014, 23. februar 2015, 3. februar 2016, 28. februar 2017, 18. januar 2018, 18. februar 2019, 23. januar 2020 og 28. januar 2021.

§ 1. Navn 

Nettverkets navn er Norges Sosiale Forum og Det sosiale forumet i Noreg på nynorsk. Navnet forkortes NSF på begge målformer. Nettverkets navn på engelsk er Norwegian Social Forum.

§2. Formål 

Norges Sosiale Forum skal være et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. Nettverket skal:

 • Gjennomføre Globaliseringskonferanser 
 • Være det norske kontaktpunktet for Verdens Sosiale Forum (VSF), samt andre nasjonale, regionale og tematiske sosiale forum tilknyttet VSF 
 • Kunne ta andre initiativer i tråd med organisasjonens plattform

§ 3. Medlemskap 

Alle organisasjoner og organisasjonsnettverk som godkjenner NSFs plattform kan være medlem. Medlemskap oppnås etter styrets godkjenning. 

Organisasjoner som av ulike årsaker ikke ønsker fult medlemskap i NSF kan med styrets godkjenning få innvilget observatørstatus i NSF. Organisasjoner med observatørstatus vil ha møterett på årsmøte og konferanseforum på lik linje med fullverdige medlemmer, men vil ikke ha stemmerett. Observatørmedlemmer vil motta samme informasjon som øvrige medlemmer mellom årsmøtene, men vil ikke profileres utad på lik linje med de øvrige medlemmene. 

Etter at styret har behandlet en søknad om medlemskap kan førstkommende årsmøte overprøve vedtaket med alminnelig flertall. 

De enkelte organisasjonene og organisasjonsnettverkene som er medlem kan ikke gjøres ansvarlig for Norges Sosiale Forums økonomiske drift og forpliktelser.

§ 4. Hovedkontor 

Hovedkontor for Norges Sosiale Forum ligger i Oslo.

§ 5. Årsmøtet 

Årsmøtet må avholdes én (1) gang i året, senest ved utgangen av februar. Det holdes årsmøter som innkalles med minst én (1) måneds varsel. Sakspapirer skal sendes ut senest fjorten (14) dager før møtet. Innmelding av andre saker, samt endringsforslag til plattform og vedtekter må leveres til styret innen tjue-en (21) dager før årsmøtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtekter som fattes med to tredels (2/3) absolutt flertall. Alle medlemsorganisasjoner har møte-, tale- og forslagsrett med inntil tre (3) representanter. Bare én (1) av representantene har stemmerett. Dersom en organisasjon melder inn flere organisasjonsledd, vil kun den sentrale organisasjon, eller det organisasjonsledd som organisasjonen enes om, ha stemmerett på årsmøtet. Styreleder har stemmerett på vegne av styret. Organisasjoner som ikke er medlem av NSF kan gis observatørstatus av styret i forkant av årsmøtet. Styret eller en femtedel (1/5) av medlemsorganisasjonene kan kreve ekstraordinært årsmøte.. 

Ordinært årsmøte behandler følgende saker: 

 • Godkjenning av innkalling 
 • Valg av møteledelse (ordstyrer, referenter, to (2) protokollunderskrivere og tellekorps) 
 • Godkjenne regnskap og revisjonsrapport 
 • Godkjenne årsrapport 
 • Behandle endringsforslag til plattform og vedtekter 
 • Vedta retningsgivende budsjett 
 • I oddetallsår skal årsmøtet fastsette tidspunkt for neste års Globaliseringskonferanse 
 • Valg av styreleder, styre, og revisor 

§ 6. Konferanseforum 

Konferanseforum er et rådgivende organ mellom årsmøtene, bestående av medlemsorganisasjonene og andre relevante organisasjoner. Stemmerett ved avstemning på konferanseforum følger samme regler som på årsmøtet (§5). Styret kaller inn til konferanseforum ved behov. Innkalling må sendes ut senest tjueen (21) dager før og sakspapirer skal sendes ut senest fjorten (14) dager før konferanseforumet.

§ 7. Styret 

Styret er NSFs høyeste organ mellom årsmøtene og skal lede arbeidet i NSF i henhold til årsmøtevedtak. Styret er et arbeidende organ, som består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og internasjonalt ansvarlig, samt fem til elleve (5-11) andre styremedlemmer. Varalisten består av tre til fem (3-5) varamedlemmer. Vararepresentantene trer inn i styret dersom et styremedlem trekker seg. Tiltredelse foregår i prioritert rekkefølge i henhold til valglisten. Vararepresentantene har møte- og talerett på styremøtene og får forslags- og stemmerett ved eventuell tiltredelse. Minst to femtedel (⅖) av styret skal være kvinner. Styret konstituerer seg selv, i henhold til årsmøtets vedtak. Nyvalgt styre trer i kraft ved konstituerende styremøte, tidligst syv (7) og senest tretti (30) dager etter årsmøtets slutt. Sittende styre plikter å bidra til overlapp og opplæring i perioden mellom årsmøte og konstituerende styremøte. Styret er vedtaksdyktige når minimum halvparten av styrets medlemmer er til stede, rundet ned. Innkallingen skal sendes ut minst syv (7) dager før og dagsorden skal sendes ut minst tre (3) dager i forkant av styremøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Dersom over halvparten av styret blir valgt samme år, vil de øvrige bli valgt for ett (1) år, slik at kun halvparten er valgt for to (2) år. Styret supplerer seg selv ved permisjoner og fratredelser. Styret kan ekskludere styremedlemmer i henhold til §15 Etiske retningslinjer.

Styrets oppgaver: 

 • Ansvar for gjennomføring av årsmøtevedtatte planer 
 • Ansettelser 
 • Kontakt med øvrige sosiale fora 
 • Ansvar for at medlemsorganisasjonene inviteres til å gi innspill til globaliseringskonferansers innhold og retning gjennom fellesmøter 
 • Ansvar for økonomistyring 
 • Forberede årsmøte i henhold til § 5 
 • Innstille på ny valgkomité til konferanseforum

§ 8. Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget skal bestå av minst styreleder, nestleder og økonomiansvarlig. Medlemmer ut over dette bestemmes av styret. Styret delegerer oppgaver og myndighet til arbeidsutvalget gjennom styreinstruksen. Styret kan sette ned arbeidsgrupper og delegere oppgaver til enkeltpersoner, arbeidsgrupper og medlemsorganisasjoner. 

§ 9. Signaturrett og prokura

Styreleder har både signaturrett og prokura på vegne av NSF og daglig leder har signaturrett på vegne av NSF.

§ 10. Valgkomité 

Valgkomiteen skal bestå av minst tre (3) medlemmer og bør representere bredden blant NSFs medlemsorganisasjoner. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å få en jevn kjønnsfordeling i styret. De skal være i dialog med NSFs medlemsorganisasjoner gjennom prosessen, der organisasjonene oppfordres til å stille kandidater til NSFs styre og valgkomité. Valgkomiteen skal innstille på styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, minst fem (5) styremedlemmer og inntil fem (5) varaer. Komiteen kan innstille på internasjonalt ansvarlig, ungdomsansvarlig og andre særskilte ansvarsområder blant de øvrige styremedlemmene dersom den finner det hensiktsmessig. 

Valgkomiteen velges på konferanseforum senest fire (4) måneder før årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 11. Avstemningsregler

Vedtak på Årsmøtet, med unntak av vedtektenes § 12, § 13, og § 14 fattes med alminnelig flertall – over femti (50) prosent av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, avgjør styreleder med dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har styreleder ikke dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Skriftlig avstemning holdes dersom én av de stemmeberettigede krever det. Ved valg til tillitsverv avgjøres valget etter to (2) gangers stemmelikhet ved loddtrekning.

Ved vedtak i konferanseforum, styre og arbeidsutvalget har styreleder dobbeltstemme etter to (2) gangers stemmelikhet.

§ 12. Oppheving av medlemskap 

Årsmøtet kan med tre fjerdedels (3/4) absolutt flertall oppheve organisasjoners medlemskap i NSF etter innstilling fra styret.

§ 13. Endring av vedtekter 

Vedtektene kan endres med to tredels (2/3) absolutt flertall på lovlig innkalt årsmøte. Vedtektsendringer gjelder fra det gjeldende årsmøtet heves.

§ 14. Oppløsning 

Ved oppløsning av NSF skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med NSFs plattform. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas med to tredels (2/3) absolutt flertall av to (2) påfølgende årsmøter med minst tre (3) måneders mellomrom. 

§ 15 Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norges Sosiale Forum defineres i dokumentet “Etiske retningslinjer for Norges Sosiale Forum”. Årsmøtet og Styret kan vedta endringer i etiske retningslinjer, dato og organ for vedtaket påføres dokumentet. Årsmøtet kan overprøve endringer vedtatt av styret. Årsmøtet kan overprøve vedtak gjort med grunnlag i §13 Reaksjoner i dokumentet “Etiske retningslinjer for Norges Sosiale Forum”

X
X
X
X