Scroll Top

De går baklengs inn i framtida

Medlemmene i norsk Norsk Lokomotivmannsforbund er nå inne i sin femte uke med streik. Norges Sosiale Forum vil med dette uttrykke sin støtte til de streikende og deres kamp for å sikre fagkunnskapen til lokførerne. En sikker avvikling av trafikken på jernbanen er helt avhengig av lokomotivførernes kompetanse.

Fram til 2011 var det krav om fagskoleutdanning for å bli lokomotivfører i Norge. Dette var et lovfestet krav som ble fjernet da EØS-regler om jernbane ble gjort gjeldende i Norge. I dag er det kun et minstekrav om grunnleggende sertifisering. Noe som tilsvarer trafikalt grunnkurs for bilsertifikat. Ved privatisering av jernbanen kan dette bety at det stilles forskjellige krav til kompetanse. Norges sosiale forum er enig med Norsk Lokomotivmannsforbund i at dette kan gå ut over sikkerheten for de reisende. En nasjonal utdanning vil sikre like vilkår for alle lokomotivførere, uavhengig av hvilke togselskap man er ansatt i.

Med en samfunnsutvikling preget nyutvikling innen transport og økt krav til sikkerhet, synes det uforståelig at kravene til utdanning ikke skal opprettholdes. Vi advarer mot en utvikling der utdanningen kortes ned for å spare penger. Samfunnet er tjent med godt skolerte ansatte som kan ivareta nødvendig sikkerhet og som er trygge i jobben de er satt til å utføre.

Norges Sosiale Forum anser det også som et paradoks at i en tid hvor behovet for klimavennlig transport er avgjørende for framtiden så presser arbeidsgiver på for å pulverisere kompetansekravene og dermed kvaliteten til vårt mest miljøvennlige transportmiddel, dette er å gå baklengs inn i framtida.

Styret i Norges Sosiale Forum

Relevante linker:
Norsk Lokomotivmannsforbund
Togstreik i NSB, Togmeklinga har kollapsa – Frifagbevegsle

Foto: Skolenes Landsforbund

 

 

 

 

X
X
X
X