Scroll Top

Til Tone Skogen

Krav om Norges deltagelse i utforming av internasjonal bindende traktat om næringsliv og menneskerettigheter

I nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter (2015) står det at «Norge skal prioritere næringsliv og menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd».

Forum for utvikling og miljø mener dette er en viktig prioritering, og synes derfor det er urovekkende at Norge ikke deltar i pågående diskusjoner der en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper drøftes og utarbeides. Traktaten, hvis den blir vedtatt, vil gi verdenssamfunnet en historisk mulighet til å styrke rettsvernet til personer som utsettes for menneskerettighetsbrudd som følge av global næringsvirksomhet. Samtidig vil den sette en tydelig internasjonal standard for selskaper og klargjøre juridisk ansvar i saker som går på tvers av landegrenser.

Vi lever i en tid der multinasjonale selskaper har mer makt enn noensinne. Selskaper har et ansvar for å respektere menneskerettighetene uansett hvor i verden de opererer. Likevel ser vi at multinasjonale selskaper stadig får større handlingsrom til å utnytte mennesker og naturressurser. Mange av disse selskapene kommer i stor grad unna med krenkelser av menneskerettigheter, og muligheten for ansvarliggjøring er i praksis ikke-eksisterende for menneskene som berøres. Dette til tross for bred enighet blant FNs medlemsland om FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

For første gang i historien, utarbeides en menneskerettighetstraktat for å stille multinasjonale selskaper til ansvar for rettighetsbrudd. Menneskerettighetsforkjempere, jurister og sivilsamfunnsorganisasjoner deltar aktivt i utformingen av traktaten. Den statlige deltagelsen derimot, har vært svært mangelfull, og vi observerer at Norge er at av landene som har valgt ikke å bidra til denne viktige prosessen. Dette til tross for at arbeidet er en åpen prosess, på et felt og en arena Norge hevder å prioritere.

I lys av Norges uttalte prioritering av næringsliv og menneskerettigheter, mener Forum for utvikling og miljø det er bekymringsverdig at Norge ikke støtter traktatprosessen, og finner ingen gode argumenter for at Norge ikke skal delta i utarbeidelsen av en menneskerettighetstraktat. Manglende statlig deltagelse svekker arbeidet med traktaten, og Norges manglende deltagelse svekker Norges rolle som foregangsland. Sammen med andre organisasjoner i Europa, krever vi at norske myndigheter støtter prosessen og bidrar konstruktivt i møtene hvor traktaten skal diskuteres og utformes i oktober 2016.

Vi oppfordrer Norge til å kreve følgende premisser for traktaten:

  • Traktaten må introdusere lovverk som forplikter selskaper til å gjøre aktsomhetsvurderinger for å forhindre negativ innvirkning på menneskerettighetene, uavhengig av hvor i verden de opererer.
  • Traktaten må gi mennesker som utsettes for rettighetsbrudd adgang til å klage inn et selskap både i hjemlandet og i alle andre stater som har jurisdiksjon over det aktuelle selskapet.
  • Traktaten må inneholde bestemmelser som forplikter stater til å respektere, beskytte og tilrettelegge for arbeidet til menneskerettighetsforkjempere og varslere.

Forum for utvikling og miljø

Følgende organisasjoner har bidratt i utformingen av brevet:

Amnesty International Norge
Attac Norge
Caritas Norge
Changemaker
Den norske Burmakomite
Fellesrådet for Afrika
FIAN Norge
FIVAS
FORUT
Fremtiden i våre hender
Latinamerikagruppene
Norsk Folkehjelp
Redd Barna
Regnskogfondet

Siden dette brevet ble sendt har nå skal alle EU-land sende en representant, og Norge en observatør til FN-møtet. Vi i Globaliseringskonferansen gratulerer med gjennomslag i denne viktige saken, og gleder oss til møtet Grenseløs ressursgrådighet, lørdag 29 oktober.

Blant innlederne er Anne van Schaik, fra Friends of the Earth Europe, som hittil har samlet inn 90 000 underskrifter til EU-kommisjonen for å få dem til å møte opp.

 

X
X
X
X