Scroll Top

STØTT OPP OM ET ANNET EUROPA

3990-AlterSummit4-552x366 (Demo)

Norges Sosiale Forum oppfordrer alle norske organisasjoner som ønsker et annet Europa om å stille seg bak manifestet fra Alter Summit. Ta kontakt med oss dersom din organisasjon ønsker å støtte opp om Alter Summit.

3990-AlterSummit4-552x366

Over 190 faglige og sosiale organisasjoner fra hele Europa står samlet bak paraplyen Alter Summit som tar avstand fra den dramatiske nedskjæringspolitikken i Europa og ønsker et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa basert på likhet, solidaritet og reelt demokrati. Alter Summit lanserer i sitt Manifest for et annet Europa en rekke alternative løsninger og folkelige krav for å ta Europa i en ny og bedre retning.

Det er kun når fagforeninger og andre sosiale bevegelser står sammen at vi kan presse makthaverne til å endre kurs i Europa. NSF oppfordrer derfor alle norske organisasjoner som ønsker et annet Europa om å stille seg bak manifestet fra Alter Summit.

Manifestet for et annet Europa har klare krav:

Stans gjeldsslaveriet!
Dagens krise i Europa er kommet etter valg som er gjort for å tilfredsstille banker og finansinstitusjonene, ikke folk og samfunn. Derfor må den illegitime statsgjelden slettes uten at det går utover småsparere og pensjonister. Hvor mye av gjelda som skal slettes må avgjøres på demokratisk vis. Arbeidsløshet og fattigdom må bekjempes før gjeld kan nedbetales. Sentralbanken og andre offentlige banker må gis anledning til å gi lån direkte til statene.

For et økologisk og sosialt Europa – nei til innstramminger!
I dag kontrollerer de 10 % rikeste mer enn halvparten av Europas formuer. Dagens politikk vil opprettholde disse forskjellene som den nyliberale politikken har skapt, og undergraver faglige og sosiale rettigheter for flertallet. Dagens politikk fører bare Europa ned i dypere krise. Fiskalpakten, Six-pack, konkurranseevnepakten og andre direktiver må kanselleres. Innfør progressiv skatt. Offentlige investeringsprogrammer med formål om å re-industrialisere Europa gjennom omstilling med vekt på sosiale og økologiske verdier må settes i verk. Offentlige tjenester som skole, barnehage og helsestell og sentral infrastruktur skal være i offentlige eie og under demokratisk kontroll.

Rettigheter for alle: Nei til fattigdom og utrygghet!
Kuttpolitikken undergraver faglige sosiale og økonomiske rettigheter, og fører i flere land til rein humanitær nød. Kollektive avtaler er satt til side uten forhandlinger, med økende sosial dumping og svart arbeid som resultat.

Retten til kollektive forhandlinger og kollektive aksjoner må gjeninnføres. Minst lønninger må garanteres, enten ved lov eller gjennom bindene avtaler mellom partene. Alle har krav på anstendige boforhold, ingen skal kastes ut pga. gjeld eller arbeidsløshet. Innvandrere og asylsøkeres sosiale og politiske stilling må sikres, kriminalisering motarbeides og interneringsleire stenges.

For en demokratisk økonomi: Bankene skal tjene samfunnet!
Bankkollapsen i 2008 var ikke et uhell, men en konsekvens av bankenes ensidige fokus på å tilfredsstille aksjonærenes, spekulantenes og egne ønsker om ekstrem profitt framfor å ha et samfunnsperspektiv. Denne oppførselen ble oppfordret av EU og regjeringene ved å følge ethvert ønske finanssektoren måtte ha. For at ikke dette skal gjenta seg må bankenes makt svekkes gjennom streng regulering og offentlig og demokratisk kontroll.

For framtiden må banker som har spilt fallitt få gå konkurs. Aksjonærer og kreditorer må ta tapene. Banker som blir reddet av det offentlige må bli i offentlig eie. Finanstransaksjoner må skattlegges. Bankenes utlån må styres mot aktiviteter som skaper sysselsetting og en bedre sosial og miljømessig utvikling. Alternative offentlige og kooperative kredittinstitusjoner må utvikles.

Stå opp for demokratiet!
Stabile og gode samfunnsforhold er det eneste bolverk mot høyreekstremismen og fascismen.

For å presse fram nødvendige endringer i Europa er det viktig at alle organisasjoner som støtter manifestet og de endringene som foreslås blir medlem av Alter Summit nettverket. Foreslå for organisasjoner der du er medlem å slutte seg til.

Ta kontakt med internasjonal gruppe i NSF dersom din organisasjon ønsker å stille seg bak manifestet. Kontaktinfo: internasjonalt@globalisering.no

Les mer om Alter Summit og les hele Manifestet her.

Onsdag 10. juli 2013

Related Posts

X
X
X
X