Scroll Top

Fem krav til oljefondet

dam (Demo)

Gang på gang blir det avdekket hvordan Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond med investeringer over hele verden. Ved andre kvartal 2014 var fondets markedsverdi på 5 478 milliarder NOK.


dam
Oljefondet er investert i selskap som bygger Xayaburi-dammen i Laos. Dammen forårsaker uopprettelig skade på mangfoldet i Mekongelven og områdene nedstrøms. Foto: International Rivers.

Norske solidaritetsorganisasjoner har gjennom mange år jobbet med å sette diskusjonen rundt Oljefondet og Norges samfunnsansvar som eier og investor på dagsordenen. Et resultat av dette er fondets etiske retningslinjer. Retningslinjene legger til rette for uttrekk fra selskaper som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og humanitære prinsipper, er ansvarlig for alvorlig miljøskade, bidrag til krig og konflikt, og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. Endringer i loven om SPU har sakte men sikkert styrket fokuset på miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig utvikling, ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse. Dette er en positiv utvikling – på papiret.

På tross av denne forbedringen har ikke nyhetene om oljefondets svarte investeringer avtatt. Avsløringene blir tvert i mot stadig mer alvorlige. Annet er kanskje ikke å forvente når Oljefondets overordnede mål er høyest mulig avkastning (§2-1 ledd 1) og det overordnede målet for Norges eierskapsutøvelse er å sikre de finansielle interessene fastsatt for investeringsporteføljen (§2-2, ledd 1). Rettigheter og miljø blir dermed redusert til et annenrangs tema.

For norske solidaritetsorganisasjoner er langsiktig økonomisk utvikling ensbetydende med en bærekraftig miljø- og samfunnsmessig utvikling som respekterer grunnleggende rettigheter. Norge har et særskilt ansvar for å ivareta internasjonale forpliktelser som eier og investor i verdens største statlige investeringsfond.

FEM KRAV TIL OLJEFONDET:

– Ressursene til det etiske arbeidet i Oljefondet må styrkes, både i Etikkrådet og i Norges bank. Dette for å avverge at økonomiske hensyn trumfer etiske hensyn når vedtaksmyndigheten i observasjon- og uttrekksaker nå blir flyttet fra Finansdepartementet til Norges bank (NBIM)

– Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter. Vi krever at Norges Bank utarbeider et forventningsdokument, og en aktiv eierskapsstrategi for urfolksrettigheter i utsatte sektorer, forankret i internasjonale urfolksrettigheter.

– Større åpenhet om hvordan NBIM jobber for å unngå at Oljefondet ikke tjener penger på etikkbrudd. NBIM må pålegges større åpenhet om sitt aktive eierskap. Kontakt med selskapene i eierskapsdialogene og observasjonslister skal være offentlige og åpne. Forventningsdokumentene må utarbeides med et bredere informasjonsgrunnlag en selskapenes egenrapportering. Spesielt bør sivilsamfunnets, FNs spesialrådgivere og akademikeres vurderinger inkluderes. Oljefondet må aktivt bruke OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Retningslinjene er nedfelt i mandatet for forvaltning av oljefondet. Dessverre ser vi ved flere anledninger, som for eksempel i POSCO-saken, at NBIM heller motarbeider sentrale virkemidler for ansvarlig eierskap.

– Oljefondet må trekke seg ut av alle direkte og indirekte investeringer i selskaper som bryter med menneskerettighetene og FN-konvensjonene. Norge bør i første omgang utøve aktivt eierskap. Når dette ikke fører til tilfredsstillende endring er uttrekk eneste alternativ. Den norske stat har et samfunnsansvar både som eier og investor. Dette ansvaret må måles opp mot de forpliktelser vi har påtatt oss gjennom undertegning av internasjonale rammeverk for menneskerettigheter, miljø og bærekraftig utvikling.

– Oljefondet må trekke seg ut fra det Canadiske gruveselskapet GoldCorp. Fondet må videre bidra til opprydningsarbeidet og med oppreisning til lokalsamfunn i Mellom-Amerika som er berørte av GoldCorp sine gruveanlegg. Oljefondet investering i GoldCorp er et tydelig eksempel på at fokuset på rettigheter og miljø, samt de etiske retningslinjene, ikke veier tungt nok i oljefondets forvaltning. GoldCorp har gjennom mange år begått systematiske og omfattende brudd på grunnleggende urfolks- og menneskerettigheter, og de bryter egne bransjestandarder. Samtidig bidrar deres virksomhet til alvorlige miljøødeleggelser. At etikkrådet selv ikke anser selskapet som de verste i bransjen sier noe om omfanget og konsekvensene av våre skitne investeringer. GoldCorp er et eksempel på hvordan enkelte bransjer bør ekskluderes i sin helhet fra Oljefondets investeringer, og hvordan forhåndsvurdering av selskapers rettighets- og miljøprofil er ikke-eksisterende

Changemaker
FIAN Norge
Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS)
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom
Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Related Posts

X
X
X
X